Statut

STATUT
Stowarzyszenia Miłośników Czynnego Wypoczynku i Rekreacji „Jezioro Koprowo”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Czynnego Wypoczynku i Rekreacji „Jezioro Koprowo” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.
§3
Terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.
§4
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.Stwarzanie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków dla uprawiania wypoczynku, rekreacji i sportów wodnych.
2.Dbałość o obiekty i urządzenia rekreacyjne oraz konserwacja sprzętu wodnego będącego własnością Stowarzyszenia.
3.Rozwijanie wśród członków wysokich walorów moralnych i etycznych, dyscypliny oraz odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.
§5
Sposoby realizacji celów:
1.Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec samorządu terytorialnego, administracji państwowej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji.
2.Organizowanie spotkań i prowadzenie działalności w celu nawiązania kontaktów pomiędzy innymi Stowarzyszeniami podobnych celów.
3.Pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności członków Stowarzyszenia.
4.Wspomaganie działań proekologicznych samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.

Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§6
Członkiem może być każda osoba, która podpisze deklarację, zastosuje się do postanowień niniejszego statutu, będzie brała czynny udział w działalności Stowarzyszenia, będzie opłacała składki i zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Rzeczywistych.
2.Wspierających.
§8
Członkiem rzeczywistym może być każda osoba pełnoletnia, jeżeli zgłosi pisemną deklarację, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
§9
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje składkę. Członek wspierający nie ma praw wyborczych oraz nie ma prawa w głosowaniu na Walnym Zebraniu członków.
2.Członek wspierający ma prawo do korzystania ze świadczeń statutowych Stowarzyszenia, a także do składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§10
Członkowie maja prawo wybierać i być wybieranymi, korzystać z obiektów i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia oraz innych świadczeń ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1.Opłacać regularnie składki i świadczenia członkowskie i
2.Brać czynny udział w pracach na rzecz Stowarzyszenia.
3.Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.Dbać o poszanowanie mienia Stowarzyszenia.
§12
1. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz czyny niegodne honoru członka – Zarząd Stowarzyszenia może udzielić następujących kar;
a/ upomnienia;
b/ czasowe zawieszenie w prawach członka;
c/ wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia;
d/ skreślenie z listy członków w przypadku niepłacenia składek przez 3 miesiące.
2. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a/ skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek przez 3 miesiące;
b/ wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia;
c/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
d/ zgonu.
3. Od decyzji o ukaraniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w okresie jednego miesiąca od daty nałożenia kary.

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§13
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Stowarzyszenia;
b. Zarząd Stowarzyszenia;
c. Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§14
1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy-
a/ wybór Zarządu Stowarzyszenia;
b/ wybór Komisji Rewizyjnej;
c/ przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej;
d/ uchwalanie programów działania;
e/ uchwalanie budżetu;
f/ decydowanie w sprawach nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia;
g/ ustalenie wysokości składek członkowskich;
h/ ustalenie wysokości składek wpisowych;
i/ uchwalanie statutu i jego zmian;
j/ rozstrzyganie i rozpatrywanie wszystkich innych spraw na wniosek co
najmniej ¼ ilości członków rzeczywistych obecnych na Walnym Zebraniu.
§15
Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia poprzedzone listem poleconym na dwa tygodnie przed planowanym terminem zawierającym porządek obrad oraz wyznaczony za pół godziny drugi termin Walnego Zebrania, którego uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
§16
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Zarząd zwołuje:
a/ z własnej inicjatywy;
b/ na wniosek przynajmniej połowy członków;
c/ na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku dotyczącego jego zwołania.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może dokonywać uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji.
§17
1.Głosowanie nad uchwałami może być jawne o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
2.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.Wybór władz Stowarzyszenia za zgodą uczestników Walnego Zebrania może być dokonany w głosowaniu jawnym.

§18
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, wybranych na Walnym Zebraniu członków.
2.Zarząd wybiera ze swojego składu osobowego Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia.
3.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ zatwierdzanie przyjętych członków;
b/ opracowywanie i realizacja programów działalności, budżetu oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania;
c/ zatwierdzanie regulaminów i planów pracy;
d/ sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
e/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza;
f/ zwoływanie Walnego Zebrania;
g/ kierowanie całokształtem życia Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania;
h/ zwoływanie zebrań Zarządu co najmniej raz na 3 miesiące;
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§19
1.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest wybierana przez Walne Zebranie i składa się z trzech członków.
2.Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3.Uchwały i postanowienia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności całej liczby członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
4.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
5.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a/ badanie celowości, legalności i rzetelności gospodarki Stowarzyszenia przez okresowe kontrole;
b/ przedstawianie sprawozdań z działalności;
c/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d/ wnioskowanie do Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

Rozdział IV
MAJĄTEK – FUNDUSZE
§20
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a/ ruchomości i nieruchomości;
b/ środków finansowych.
§21
Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich;
b/ zapisy, darowizny, dotacje, spadki.
§22
Rachunkowość Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§23
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia opiera się na zatwierdzonym przez Walne Zebranie preliminarzu dochodów i wydatków.
§24
O podziale środków finansowych uzyskanych z darowizn itp. decyduje Walne Zebranie.

Rozdział V
ZOBOWIĄZANIA
§25
Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważnione jest Walne Zebranie. Odpowiednie oświadczenia w tych sprawach podpisują Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz.
§26
Zarząd jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w tym: przed sądami lub organami administracji państwowej i samorządowej m.in. w zakresie składania oświadczeń woli i zajmowania stanowiska w określonych sprawach.
§27
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w części dotyczącej ruchomość i fundusze wymagane są podpisy dwóch członków do 3.000,- zł., bez ograniczeń trzech członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

Rozdział VI
DECYZJA O LIWIDACJI STOWARZYSZENIA
§28
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych.
§29
Z wnioskiem o likwidację Stowarzyszenia mogą występować członkowie lub władze Stowarzyszenia.
§30
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia terenowy organ administracji państwowej.
§31
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.