Informacje

info/01
Dn.22.04.2016r. ukazała się w Dzienniku Urzędowym Woj.Zachodniopomorskiego Uchwała nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi(?) z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty.Dotyczy ona także nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe.

info/02
Jak większości z Was wiadomo, rzeczywistym inwestorem w infrastrukturę (sieć energetyczną, wodną, drogową a w przyszłości rekreacyjną i kanalizacyjną) byli i są wszyscy właściciele działek położonych w naszym obrębie, a nie tylko członkowie Stowarzyszenia.
Jednakże jedna z właścicieli działek podała w 2011 roku Stowarzyszenie(czyli nas wszystkich) do sądu, gdyż nie zgadzała się z racjonalnie przyjętymi zasadami:
– rozliczeń kosztów zużytej energii elektrycznej,
– partycypacji wszystkich właścicieli działek w kosztach opracowania dokumentacji wod – kan,
– partycypacji wszystkich właścicieli działek w kosztach wykonania głównego rurociągu wodnego,
natomiast zgadzała się w partycypacji w kosztach(zapłacił poprzedni właściciel działki) i „zyskach” z sieci energetycznej.
Ostatecznie po odrzuceniu naszej apelacji, w styczniu 2016 r., wyrokiem z dnia 22.01.2015 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie stwierdził, że powódka „wygrała proces w 52%”.
Zarzucamy temu wyrokowi:
– obrazę art.212 par.1 k.p.c. poprzez naruszenie obowiązku dążenia do wyjaśnienia kwestii spornych pomiędzy stronami, w tym kosztów budowy sieci wodociągowej oraz rozliczenia należności za energię elektryczną;
– obrazę art.233 par.1 k.p.c. poprzez ocenę wiarygodności materiału dowodowego w sposób dowolny, bez wszechstronnego rozważenia dowodów, co pociągnęło za sobą błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na przyjęciu, że brak jest dowodów na bezpodstawne wzbogacenie właścicielki kosztem reszty inwestorów;
– obrazę art.405 k.c. poprzez jego wykładnię w sposób sprzeczny z treścią powołanego przepisu tj. wyrażenie poglądu, iż dla wystąpienia bezpodstawnego wzbogacenia niezbędne jest jednoczesne powstanie uszczerbku w majątku jednej strony i nabycia korzyści przez drugą stronę.

Ponieważ tak działa nasze sądownictwo, pozostaje nam tylko stwierdzić z przykrością, że ta osoba uszczupliła wszystkim współwłaścicielom działek możliwość wydatkowania na przyszłe cele kwoty 6392,89 zł. tj. 600,-zł.- partycypacja w kosztach wykonania dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej, 1300,-zł. – partycypacja w wykonaniu głównego rurociągu wody, 4492,89 zł. nieopłacony rachunek za zużytą energię elektryczną do 2010 r.

info/03
Jak wszystkim z Was wiadomo, w latach 2004-2010 zmuszeni byliśmy do skomplikowanego systemu rozliczania zużytej energii elektrycznej poprzez, proporcjonalne do wskazań liczników wewnętrznych, dzielenie kosztów wynikających ze wskazań licznika głównego na transformatorze i pozostałych kosztów obsługi sieci. Średni koszt 1 kWh zmieniał się od początkowej-preliminowanej kwoty 1,- zł do końcowej, po całościowym rozliczeniu, kwoty 0,64 zł. za cały okres rozliczeń. Kilku z właścicieli działek uważało, że średni- tak wysoki koszt – 64 gr za 1 kWh, to jakieś przekręty Zarządu Stowarzyszenia.
Obecnie jesteśmy po 5 latach od przekazania sieci do ENEA. Z ogromnym zaciekawieniem opublikujemy obliczone przez Was indywidualne średnie roczne koszty 1 kWh za lata 2012-15. Prosimy o przysyłanie Waszych danych oraz komentarze kontaktowym mailem. Z góry dziękujemy.